петък, 16 септември 2011 г.

Европейска седмица на мобилността 2011

16 – 22 септември 2011 г.

Алтернативна мобилност


Мобилността е от първостепенно значение за социалното и икономическо развитие. Европейската седмица на  мобилността продължава да ни помага да придобием нов поглед върху мобилността и да се откъснем от личния автомобил, насочвайки се към по-устойчив транспорт. По-добрата мобилност означава по-добри градове и по-добър въздух – една по-добра и здрава околна среда и съпътстващите ползи по отношение намаляването на  вредните емисии. Съществуват места, където хората ще искат да живеят и работят и където компаниите ще искат да се преместят. Мобилността е от значение по толкова много начини.“
Янез Поточник, Комисар по околната среда

Алтернативна мобилност

    За да успее да направи икономиката си енерго-ефективна и чиста, ЕС прие серия от амбициозни цели, свързани с климата и енергетиката, които да бъдат постигнати до 2020 г. Те включват намаление на емисиите на парникови газове с 20%, повишаване на енергийната ефективност с 20% и 20 процентен дял на консумация на енергия от възобновяеми източници.
    Едно от основните предизвикателства пред постигането на тези цели е увеличаващият се обем на пътуващите с лични автомобили, които се движат основно с петролни продукти. Фокусирайки се върху алтернативната мобилност, десетото честване на Европейската седмица на мобилността се стреми да подкрепи преминаването към ресурсно-ефективна транспортна система чрез популяризирането на чисти, икономични методи за предвижване, както и такива, които се задвижват единствено с помощта на човека. Като избягват, променят и подобряват транспорта на местно ниво, европейските градове могат да подобрят енергийния баланс и екологичните показатели на транспортната системи и в същото време да направят живота в града по-здравословен, безопасен и приятен.

 Местната власт може да предприеме следните дейности за популяризиране на алтернативната мобилност: 
§ При планирането на града, той да бъде така устроен, че де не е нужно да се пътува толкова често и толкова надалеч.
§        Да се развие устойчив план за градска мобилност.
§        Да се осигури сигурно и достъпно движение на пешеходци и колоездачи в рамките на града.
§        Да се инвестира в публичния транспорт, което ще доведе до неговото по-добро качество, редовност, надеждност, точност, сигурност, чистота и достъпност.
§        Да се забрани достъпа на коли и паркирането им в определени райони.
§        Да се въведат зони с ниски емисии.
§        Да се въведат екологично чисти превозни средства в публичната администрация и бизнеса и тяхното устойчиво управление.
§        Да се работи с местния бизнес за подготвянето на планове за превоз до работното място.
§        Да се работи с училищата да се развият училищните планове за превоз.
§        Да се предприемат информационни кампании за окуражаване на гражданите и бизнеса да намалят употребата на автомобили.
§        Да се обменят добрите практики свързани с устойчивата мобилност с други градове в Европа.

Гражданите могат да направят следното, за да подкрепят алтернативната мобилност:
§        Да изберат жилище, което се намира в близост до мрежата на публичния транспорт и работното място.
§        Да заменят превоза с личния автомобил с ходенето пеша, колоезденето, публичния транспорт или като споделят колата си с още няколко пътника в същата посока.
      §   Да помолят работодателите си за гъвкаво работно време или работа чрез телекомуникация.

§        Да окуражат своите работодатели да изготвят план за превоз до работното място.
§        Да изберат най-близкото училище за децата си и да участват в училищните инициативи, свързани с ходенето пеша до училище или с колело.
§        Да научат децата си как да използват публичния транспорт и да им помогнат с графика на превозните средства.
§        Да покажат на местната власт, че подкрепят мерките за подобряване на публичния транспорт и съоръженията за колоездачи и пешеходци.
§        Когато се налага да използват автомобилите си, да шофират възможно най-спокойно, за да могат да намалят емисиите, винаги да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат автомобилите си в изправност.

Информация за Европейската седмица на мобилността

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска  мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия.
Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят всички граждани да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „Град без коли!“, в което всички участващи градове определят няколко района, предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за целия ден.
От въвеждането й през 2002 г., въздействието на ЕСМ постепенно расте, както в Европа, така и по целия свят.
През 2010 г. рекордният брой от 2221 града, представляващи около 227 милиона европейци, официално бяха регистрирани в кампанията. Общо 7506 постоянни мерки бяха изпълнени като те бяха основно фокусирани върху инфраструктурата, свързана с колоездачите и пешеходците, регулирането на трафика, подобряването на достъпа до транспорт и популяризиране на устойчивото поведение на пътя.

 

Как може да участва местната власт?

За да могат да участват в ЕСМ, местните власти е необходимо да:
§        Да се попълни регистрационната форма на български език (чрез избор от падащото меню вдясно) на адрес http://www.mobilityweek.eu/registration/
§        Да регистрират предвидените събития като се съобразят с основните критерии, които са посочени по-долу.
§        Да подпишат Хартата на ЕМС.

Критериите за участие са:
§        Организиране на седмица с дейности под мотото „Алтернативна мобилност“.
§        Изпълнение на поне една нова постоянна мярка, която да допринесе за модалния трансфер от лични автомобили към безопасни за околната среда други видове транспорт. 
o       Когато е възможно, поне една от мерките трябва да бъде постоянно увеличаване на пространството за пешеходци, колоездачи и публичен транспорт (например затваряне на пътища, по-широк тротоар, нови ленти и алеи за автобуси и колоездачи, нова по-ефективна схема за трафик, понижаване разрешената скорост за движение в града).
§        Организиране на събитието „В града без моята кола!“, т.е. да се определят една или няколко зони само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за поне един ден.
o       Това събитие по възможност да се проведе на 22 септември 2011 г.
Полезни публикации в помощ на организацията на ЕСМ са предоставени на интернет страницата на ЕСМ: www.mobilityweek.eu.

Източник: http://www.moew.government.bg/