сряда, 2 февруари 2011 г.

Кой плаща за разделното събиране?


Производителите и вносителите на опаковкани стоки са длъжни да събират и рециклират определен процент от опаковките, които пускат на пазара. Това е така нарчения в Европа принцип "Замърсителят плаща", отразен в националния Закон за управление на отпадъците. За изпълнение на своите задължения дружествата се обединяват в национални организации каквато е Булекопак.
Булекопак закупува, разполага и обслужва контейнери за разделно събиране. Извозването на разделно събраните отпадъци до площадка за сортиране и предварително третиране също е част от дейността на Булекопак. На сепариращата площадка отпадъците се разделят по видове и подвидове и в случай, че подлежат на балиране се прави такова с цел намаляване на обема. След това се предават на рециклиращите предприятия, с които Булекопак има сключени договори. Те преработват отпадъците от опаковки до вид, който позволява влагането им в производството на нови изделия, включително опаковки.
Закона за управление на отпадъците се отнася не само до производителите и вносителите на опаковани стоки, но и потребителите им. Съгласно нормативната уредба "физическо лице, което изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в контейнери за смесени битови отпадъци, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци се наказва с глоба от 300 до 1000 лева". Това означава, че използването на контейнерите за разделно събиране на Булекопак по указания начин е задължително, не просто препоръчително.